Preskočiť na obsah

„Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov“ – zámer.

Zverejnené
21. septembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
21. septembra 2023 − 11. októbra 2023
Kategória

Navrhovateľ Obec Malý Slavkov, Gerlachovská 36/52, 060 01 Malý Slavkov, IČO: 31 984 673 predložil dňa 07.09.2023 Okresnému úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer „Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov“, ktorý Vám podľa § 23 ods. 1 zákona a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ako dotknutej obci zasielame. Zámer navrhovanej činnosti je tiež k nahliadnutiu na web lokalite MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-kapacity-cov-maly-slavkov. Žiadame Vás, aby ste podľa § 23 ods. 4 zákona, ako dotknutá obec, informovali do 3 dní od doručenia tohto zámeru o tomto zámere verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do zámeru nahliadnuť. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. Zároveň Vás žiadame o zaslanie písomnej informácie o zverejnení zámeru. Vaše písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok, do 21 dní od jeho doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude na našu adresu doručené Vaše písomné stanovisko, podľa § 23 ods. 4 zákona bude považované za súhlasné. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná. Zároveň Vás upozorňujeme, že zámer svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona, v ktorom Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodne, či sa uvažovaná činnosť bude alebo nebude posudzovať podľa zákona. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliada podľa § 29 ods. 3 aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 753/2023

Prílohy