Preskočiť na obsah

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Malý Slavkov

Zverejnené
4. apríla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
4. apríla 2024 − 25. apríla 2024
Kategória

Obec Malý Slavkov ako zriaďovateľ Materskej školy Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

          V Ý B E R O V É   K O N A N I E

           na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

      Materskej školy Malý Slavkov

Detaily

CUET: Zobraziť na CUET-e

Prílohy