VZN 3-2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ZRUŠENÉ – nahradené VZN 1-2020

Zverejnené
31. decembra 2015
Kategória

Prílohy