VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 30. decembra 2022
Kategória

Prílohy