Zverejnenie zámeru predaja majetku vo vlastníctve obce parcela C KN 126/33 – Heleninová

Zverejnené
22. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 22. decembra 2022
Kategória

Prílohy