Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove na základe § 11 ods. 4 písm. j/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) v y d á v a pre územie (kat. územie) Obce Malý Slavkov tento


Štatútobce Malý Slavkov
Prvá hlava§ 1Úvodné ustanovenia
(1) Štatút Obce Malý Slavkov, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravuje najmä postavenie a pôsobnosť Obce, práva a povinnosti obyvateľov Obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom Obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy Obce, symboly Obce, udeľovanie čestného občianstva, cien Obce a odmien.
(2) Štatút Obce Malý Slavkov, je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom Obce.

§2Postavenie obce
(1) Obec Malý Slavkov, je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.Územie Obce Malý Slavkov, je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie.Akékoľvek zmeny územia Obce Malý Slavkov, možno vykonať len v súlade s § 2 ods. 3, 4 zák. č. 369/1990 Zb. a v súlade s osobitnými právnymi predpismi.(2) Obec Malý Slavkov, je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.Obec Malý Slavkov, môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený, v súlade s platnou právnou úpravou.Obec Malý Slavkov, môže nakladať aj s majetkom ostatných subjektov – fyzických aj právnických osôb, pokiaľ bola k takémuto nakladaniu zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.(3) Obec Malý Slavkov, má právo na vlastné symboly.(4) Ukladať obci Malý Slavkov povinnosti a obmedzenia, pri výkone samosprávy, možno len na základe zákona a na základe medzinárodnej zmluvy.

§ 3Obyvatelia Obce Malý Slavkov, ich práva a povinnosti
(1) Obyvateľom Obce Malý Slavkov je osoba, ktorá má na území Obce trvalý pobyt.Úpravu trvalého pobytu upravuje osobitná právna úprava. Podmienky inštitútu trvalého pobytu na území Obce, môže Obec bližšie upraviť v osobitnom, všeobecne záväznom nariadení.
(2) Obyvatelia Obce sa zúčastňujú na samospráve Obce, najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené predovšetkým v ustanovení § 3 ods. 2, 3 a § 4 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.
(3) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi
(4) Na samospráve Obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok, alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň, alebo miestny poplatok, alebo je v obci prihlásený na prechodný pobyt, alebo dlhodobý pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo Obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy Obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja Obce (miestne referendum).
(5) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi Obce nevyhnutnú okamžitú pomoc, v jeho náhlej núdzi, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu, alebo inú, nevyhnutnú materiálnu pomoc.
(6) Obec poskytuje sociálne výpomoci a využíva podporné mechanizmy na úseku sociálnych vecí, v súlade s platnou právnou úpravou. Za tým účelom môže vydať samostatné zásady, ktoré budú obsahovať bližšie podmienky poskytovania výpomocí a podporných mechanizmov.


§ 4Samospráva Obce
(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony, súvisiace so správou Obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré jej ako samosprávnu pôsobnosť, upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát, alebo iná právnická, alebo fyzická osoba.
(2) Samosprávu Obce vykonávajú obyvatelia Obce prostredníctvom:a) orgánov Obceb) hlasovaním obyvateľov Obcec) verejným zhromaždením obyvateľov Obce
Popri týchto formách môže Obec využívať aj iné, vhodné nástroje a prostriedky, napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky, uvedené v osobitných právnych predpisoch.
(3) Obec je pri plnení úloh samosprávy, povinná spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami, pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracovať s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov Obce.Obec tiež úzko spolupracuje aj s ostatnými podnikateľskými subjektami, ktorých činnosť má, alebo môže mať dosah a význam pre Obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií obce.
(4) Na plnenie úloh samosprávy Obce, alebo ak to ustanovuje zákon, Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“).Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých Obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní, ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení, stanovuje zákon, tento Štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove .
(5) Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie, vymedzené v zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov – najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.


Druhá hlava

Majetok obce Malý Slavkov

§ 5
(1) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky, iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov, založených, resp. vytvorených obcou. Rozsah majetku obce je upravovaný postupne osobitnou právnou úpravou, (napr. zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov, zák. NR SR č. 181/1995 Z. z. o pozemkových úpravách a pod.). Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácie, alebo príspevkovej organizácie, ktorú zriadila podľa osobitného predpisu. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom, sa musí upraviť v zakladateľských, resp. zriaďovateľských listinách týchto subjektov.
(2) Majetok Obce Malý Slavkov sa používa najmä:- pre verejné účely,- na podnikateľskú činnosť,- na výkon samosprávy obce.Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.V každom jednotlivom prípade je obec povinná zabezpečiť a vytvoriť také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre obec – napr. doložky o práve spätného vrátenia za tých istých podmienok, ak vec bola odovzdaná, o možnosti aktívneho podieľania sa na chode a činnosti týchto subjektov a pod.
(3) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
(4) Majetok obce, určený na podnikateľskú činnosť, slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty a právnické osoby, založené obcou, alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti, v súlade s platnou právnou úpravou – najmä Obchodným a Občianskym zákonníkom.
(5) Majetok obce, určený na výkon samosprávy obce, možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.
(6) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce, vedie Obecný úrad v Malom Slavkove, v súlade s platnou právnou úpravou.
(7) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
§ 6
(1) Orgány obce a organizácie, sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený, ako aj vo vlastníctve iných fyzických, alebo právnických osôb, ktorý bol zverený obci na používanie v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
(2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce, sú povinné majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.Orgány obce a organizácie sú povinné najmä:- udržiavať a užívať majetok,- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou, alebo zneužitím,- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv, alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,- viesť majetok v účtovníctve, podľa osobitného predpisu.
(3) Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce, možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu, alebo inú podobnú hru, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4) V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) Obce Malý Slavkov, koná navonok v jej mene, starosta Obce Malý Slavkov
§ 7
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenovávať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce, právnickej osobe.
(2) Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj ďalších subjektov a vymedzenie ich práv a povinností, upraví obecné zastupiteľstvo v samostatných zásadách.
(3) Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje, v súlade s platnou právnou úpravou.
Pritom musí dbať na to, aby v činnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.
§ 8
Za používanie majetku obce možno vyberať dávky, v súlade s platnou právnou úpravou.
§ 9
(1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom Obce Malý Slavkov“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove (§ 9 ods. 1 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).
(2) Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:- majetok obce Malý Slavkov- nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce- postup prenechávania majetku obce, do užívania fyzickým a právnickým osobám- práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila, alebo zriadila pri správe majetku obce- podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila, alebo zriadila- ktoré úkony organizácií, podliehajú schváleniu orgánmi obce- správu majetku obce- hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce- nakladanie s cennými papiermi- aukčný predaj vecí- kontrolu dodržiavania zásad hospodárenie s majetkom- odpustenie pohľadávok obce
Tretia hlavaFinancovanie a rozpočet obce Malý Slavkov§ 10Financovanie
(1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, vrátane tzv. decentralizačnej dotácie, ako aj z vlastných zdrojov.
(2) Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov, združených s inými obcami, (mestami) príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.Obec môže financovať zabezpečovanie svojich potrieb aj zo zisku, resp. z výnosov jednotlivých subjektov obce, príp. tých, v ktorých má obec majetkový, alebo iný vklad.
(3) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.Rozsah účelových a neúčelových dotácií, každoročne upravujú rozpočtové pravidlá Slovenskej republiky.

§ 11Rozpočet
(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, zostavovaný od 1.1.2007, na obdobie troch kalendárnych rokov a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Malom Slavkove. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
(2) Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov). To isté sa týka záverečného účtu obce, ako aj návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
(3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu), výnosy z miestnych daní a miestnych poplatkov, podiely na daniach v správe štátu, výnosy z pokút uložených za priestupky, dotácie zo štátneho rozpočtu, výnosy z majetku rozpočtových a príspevkových organizácií a iných subjektov, s majetkovou účasťou obce.Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.
(4) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme, môže obec rozhodnúť, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky, alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.O vyhlásení dobrovoľnej zbierky, alebo o prijatí úveru či pôžičky, rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
(5) Prebytky rozpočtu obce, možno previesť do mimorozpočtového fondu obce, alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
(6) Účtovníctvo, o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou, vedú zamestnanci Obecného úradu v Malom Slavkove.Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce je riadené v zmysle osobitných právnych predpisov – rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky na ten-ktorý rok.
(7) Obec môže ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné), využívať ako regulatíva, na podporu ochrany životného prostredia , avšak v súlade s platnou právnou úpravou.
(8) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce, obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(9) Ročnú účtovnú závierku obce, overuje audítor (§ 9 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

§ 12Rozpočtové provizórium
(1) Ak nie je rozpočet obce, na nasledujúci rozpočtový rok, schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie, v dobe od 1. januára rozpočtového roka, do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom, podľa predloženého návrhu rozpočtu obce.
(2) Rozpočtové príjmy a výdavky, uskutočnené v čase rozpočtového provizória, sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
(3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia, v období rozpočtového provizória, obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Malý Slavkov, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove.Štvrtá hlavaOrgány obce

§ 13Základné ustanovenia
(1) Orgánmi Obce Malý Slavkov sú:a) obecné zastupiteľstvob) starosta obce
(2) Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove, zriaďuje podľa potreby, alebo podľa osobitných predpisov, svoje orgány, ktorými sú:a) komisie obecného zastupiteľstvaOsobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo (§ 18 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).Hlavný kontrolór je zamestnancom Obce Malý Slavkov a vzťahuje sa na neho primerane režim zák. č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.
(3) Obecné zastupiteľstvo, podľa potreby zriaďuje aj iné stále, alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň činnosti.
(4) Obec Malý Slavkov zriaďuje aj iné komisie a útvary, v súlade s platnou právnou úpravou – napr. podľa zák. č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov, zák. č. 152/1998 Z. z., o sťažnostiach a pod.


§ 14

Obecné zastupiteľstvo obce Malý Slavkov

(1) Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove, je zastupiteľský zbor Obce Malý Slavkov, zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Malý Slavkov na štyri roky.
Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.
(2) Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove má 7 poslancov.
(3) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

§ 15Úlohy obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo, rozhoduje o všetkých základných otázkach života Obce Malý Slavkov a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods.4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
(2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a noviel, rozhodovať o prijatí úveru, alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu, dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku.

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru, alebo pôžičky,

f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce, o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

g) uznášať sa na nariadeniach obce,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1, zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a noviel

i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,

j) zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,

k) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.),

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenovávať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce u právnickej osoby,

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností, účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n) zriaďovať a zrušovať orgány, potrebné pre samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, príp. znelku obce

r) schvaľovať štatút obce,
(3) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života v obci.
(4) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy, stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove .

§ 16Starosta obce
(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.
(2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb.), v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom (§ 1a písm. b/ zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).
(3) Starosta najmä:a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia obecného zastupiteľstva,b) vykonáva obecnú správu,c) zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,d) rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto Štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva, vyhradené obecnému zastupiteľstvu,e) uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly,f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce,
(4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní, od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.
(5) Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé budúce funkčné obdobie a nemožno ho počas funkčného obdobia meniť.

§ 17Zástupca starostu
(1) Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu, spravidla na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom, a to z poslancov obecného zastupiteľstva.
(2) Zástupca starostu, zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie.Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
(3) Zástupca starostu, zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva, po stránke vecnej a obsahovej náplne.
(4) Zástupca starostu, koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie, pre plnenie ich úloh.
(5) Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu, obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Malom Slavkove.

§ 18Hlavný kontrolór obce
(1) Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
(2) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej, alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.
(3) Hlavný kontrolór:

-a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d:- kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh, ustanovených osobitnými predpismi,- kontrolnej činnosti podlieha: obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osôb, ktorým boli z rozpočtu obce poskytnuté účelové dotácie, alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci, podľa osobitného predpisu, v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,- kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch, alebo o povinnostiach právnických osôb, alebo fyzických osôb, rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27.

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu, raz za šesť mesiacov, návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve, zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c) vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce, pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly, priamo obecnému zastupiteľstvu, na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu, najmenej raz ročne, správu o kontrolnej činnosti za kalendárny rok, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi, vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami, pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon (§ 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z.)

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
(4) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu určitú – 6 rokov.
(5) Hlavný kontrolór, je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný minimálne 1-krát štvrťročne, podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

§ 19Komisie obecného zastupiteľstva
(1) Komisie, ako stále, alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, podľa potreby zriaďuje obecné zastupiteľstvo.
(2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov, zvolených obecným zastupiteľstvom, z radov odborníkov.
(3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedov komisií, ktorými sú vždy poslanci obecného zastupiteľstva, ale aj členov jednotlivých komisií a vymedzuje im úlohy, podľa miestnych podmienok a potrieb.Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.Predseda komisie:- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,- zostavuje plán činnosti,- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,- zastupuje komisiu navonok.
Tajomník komisie:- spoločne s predsedom komisie vypracováva návrh plánu činnosti komisie,- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,- vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,- zabezpečuje administratívnu agendu, súvisiacu s činnosťou komisie,- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
(4) Obec Malý Slavkov nemá vytvorené stále komisie.
(5) V prípade potreby a vhodnosti, obecné zastupiteľstvo komisie vytvorí.
(6) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:a) vypracúvajú stanoviská k materiálom, prerokovávaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým obecným investičným zámerom,b) vypracovávajú návrhy a podnety, k riešeniu najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci, na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú, ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
(7) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polroka.Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.Zásady rokovania a uznášania sa, si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v samostatnom Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(8) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 20Obecný úrad
(1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce.Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
(2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti, na rokovanie obecného zastupiteľstva, a komisií obecného zastupiteľstva,c) vypracováva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu, vydaných v správnom a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec,
(3) Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
(4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy, obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Malom Slavkove , ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove .

Piata hlava

HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE Malý Slavkov

§ 21

(1) Hlasovanie obyvateľov obce Malý Slavkov, o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
(2) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o (§ 11a ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb.):a) zlúčenie, rozdelenie, alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,b) odvolanie starostu,c) petíciu skupiny obyvateľov obce, v počte aspoň 30 % oprávnených voličov.
(3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, aj pred rozhodnutím, o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.
(4) Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov, oprávnených voliť, podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie, hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.
(5) Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce, obecné zastupiteľstvo podrobne upraví, v osobitnom, všeobecne záväznom nariadení.

Šiesta hlava

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

§ 22
(1) Na prerokovanie obecných vecí, môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jej časti.
(2) Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, prípadne jej časti vždy:- ak to požiada petíciou, najmenej 30 % obyvateľov obce,- ak to požiada ¼ všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
(3) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie, o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce, na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jej časti.
(4) Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia, ako aj podmienky hlasovania, môže obecné zastupiteľstvo, podrobne upraviť, vo všeobecne záväznom nariadení.
(5) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením, na úradnej tabuli Obecného úrade v Malom Slavkove, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.)O prerokovávanej problematike, sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina, prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.
(6) Starosta obce, môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp. časti obce, za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce.
Na priebeh takéhoto zhromaždenia, sa primerane vzťahuje ods. 1 – 5 tohto ustanovenia.

Siedma hlava

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OBCE MALÝ SLAVKOV

§ 23Úvodné ustanovenie
(1) Poslancov obecného zastupiteľstva, volia obyvatelia obce, v priamych voľbách.Spôsob voľby a počty poslancov, sú určené osobitnými právnymi predpismi.
(2) Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou, boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 24Vznik a zánik poslaneckého mandátu
(1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.
(2) Platnosť voľby poslancov, overuje na návrh mandátovej komisie, obecné zastupiteľstvo.
(3) Funkčné obdobie poslancov, začína dňom zloženia sľubu poslancov, novozvoleného obecného zastupiteľstva. Mandát poslanca zanikne:- odmietnutím sľubu, alebo zložením sľubu s výhradou,- uplynutím funkčného obdobia,- vzdaním sa mandátu,- právoplatným odsúdením, za úmyselný trestný čin, alebo právoplatným odsúdením, za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody, nebol podmienečne odložený,- pozbavením spôsobilosti na právne úkony, alebo obmedzením spôsobilosti, na právne úkony,- zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade, zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,- ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia, nezúčastní trikrát po sebe, na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva,- ak počas jedného roka, nie je spôsobilý, zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,- v prípade nezlučiteľnosti funkcií, v zmysle § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb.- zrušením obce,- smrťou,

§ 25Práva a povinnosti poslancov
(1) Poslanec je oprávnený najmä:a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,b) interpelovať starostu, zástupcu starostu obce, hlavného kontrolóra obce a predsedov komisií, vo veciach týkajúcich sa ich práce,c) požadovať od riaditeľov právnických osôb, založených, alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce, vysvetlenia vo veciach, týkajúcich sa ich činností,d) požadovať informácie a vysvetlenia, od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,f) požadovať vysvetlenie, od štátnych orgánov, vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie,
(2) Poslanec je povinný najmä:a) zložiť zákonom predpísaný sľub, na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,c) dodržiavať Štatút Obce Malý Slavkov, Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,d) dodržiavať a rešpektovať, účinné všeobecne záväzné nariadenia obce a v rámci svojich možností a schopností, vykonávať ich kontrolu,e) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
(3) Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby, podľa politickej príslušnosti, na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.
(4) Poslanec je povinný, na požiadanie informovať voličov, o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 26Náhrady poslancov
(1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného, alebo obdobného pomeru.Za jej výkon však obec môže, poslancovi poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov, platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
(2) Poslanec, nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený, na právach, ani na nárokoch, vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru.
(3) Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania, sa zachováva pracovný pomer.Namiesto mzdy im patrí odmena, resp. plat.

ôsma hlava
VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM

§ 27
(1) Veci, spoločného záujmu Obce Malý Slavkov a okolitých miest a obcí, sa riešia dohodou obce, s okolitými mestami a obcami.
(2) Obec, môže spolupracovať s inými obcami a mestami, na základe zmluvy, uzavretej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy, alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, ako aj zriadením, alebo založením právnickej osoby, podľa osobitného zákona.
(3) Obec, môže v rozsahu svojej pôsobnosti, spolupracovať s územnými a správnymi celkami, alebo s úradmi iných štátov, vykonávajúcimi miestne funkcie. Za tým účelom, má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov, alebo územných orgánov.

Deviata hlava

VZŤAHY S ORGÁNMI ŠTÁTU, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI,S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

§ 28
(1) Obec, pri plnení svojich úloh, spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.)
(2) Obec spolupracuje, pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce, s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

Desiata hlava

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO,CENY A ODMENY,KRONIKA OBCE Prvá časť

Symboly Obce Malý Slavkov

§ 29Úvodné ustanovenie
Obecné symboly sú:a) erb Obce Malý Slavkovb) zástava Obce Malý Slavkovc) pečať Obce Malý Slavkov

§ 30Erb Obce Malý Slavkov
(1) Erb Obce Malý Slavkov, bol dňa 10. augusta roku 1998, zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky, v tejto podobe: v modrom štíte, na červenom drakovi stojaci strieborný, striebrokrídly anjel – Sv. Michal – so zlatým mečom vo zdvihnutej pravici, v ľavici s okrúhlym štítom, s písmenami IHS a nadpísaným krížikom, spoza anjela, šikmo nadol, šľahajú dva zlaté, lomené blesky. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Malý Slavkov, tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
(2) Právo použiť a používať erb obce, je viazané súhlasom starostu. Súhlas starostu, sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.Záujemca o používanie obecného erbu, uvedie v písomnej žiadosti, formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 3 tohto ustanovenia.Žiadosť musí obsahovať:- úplný grafický návrh a spôsob použitia erbu,- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),- potvrdenie o zaplatení poplatku,
(3) Erb obce sa používa:a) na pečatidle obce,b) na insígniách starostu,c) na listinách, o udelení čestného občianstva Obce Malý Slavkov, ceny Obce Malý Slavkov a uznaniach Obce Malý Slavkovd) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Malom Slavkove ,e) na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,g) na preukazoch poslancov obce, ako aj zamestnancov obce,
Subjekty, používajúce erb vyššie uvedeným spôsobom, sú oslobodené od platenia poplatkov.
(4) Listiny s erbom obce, sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti, alebo oprávnenia.V bežnom korešpondenčnom styku, sa zásadne erb obce nepoužíva.Listový papier, s vyobrazeným erbom, používa výlučne starosta.
(5) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu, zodpovedá tá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá ho použila, alebo používa.Každý je na výzvu povinný strpieť, odstránenie neoprávnene, alebo nesprávne použitého erbu.
(6) Obec Malý Slavkov, určí všeobecne záväzným nariadením, podrobnejšiu úpravu používania erbu obce Malý Slavkov, ako aj výšku poplatkov a sankcie, za neoprávnené, alebo jeho nesprávne používanie.

§ 31Zástava Obce Malý Slavkov

(1) Zástavu Obce Malý Slavkov, tvoria tri pozdĺžne pruhy, vo farbách červenej (3/8), bielej a žltej (po 1/8) a modrej (3/8), pomerom strán 2:3, ktorá je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.(2) Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Malý Slavkov, tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.(3) Zástavu Obce Malý Slavkov, používa starosta a obecné zastupiteľstvo, pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.Výzvu, na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
(4) Zástava obce, sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
(5) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 8 zák. č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov ).
(6) Zástava obce, sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.
Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
(7) Pri používaní a vyvesovaní zástavy, musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a) zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b) na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak, alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
(8) Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu, zodpovedá tá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá ju použila, alebo používa.(9) Obec Malý Slavkov určí, všeobecne záväzným nariadením, podrobnejšiu úpravu používania zástavy obce Malý Slavkov.

§ 32Pečať Obce Malý Slavkov

(1) Pečať Obce Malý Slavkov tvorí erb obce Malý Slavkov s hrubopisom: „OBEC Malý Slavkov“
(2) Pečať obce, sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia štátneho občianstva, na pečatenie významných listín, dokumentov a pod.
(3) Pečať uschováva starosta obce.Druhá časťČestné občianstvo, ceny a odmeny

§ 33Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo, môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:a) Čestné občianstvo Obce Malý Slavkovb) Cena Obce Malý Slavkovc) Cena starostu Obce Malý Slavkovd) Odmeny

§ 34Čestné občianstvo Obce Malý Slavkov
(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo tím, ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Malý Slavkov .
(2) O udelení čestného občianstva, rozhoduje obecné zastupiteľstvo, spravidla na návrh starostu, 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.
Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
(4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému, sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan, sa pri tejto príležitosti, alebo pri svojej prvej návšteve obce, zapisuje do Kroniky Obce Malý Slavkov .
(5) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce, môže obecné zastupiteľstvo upraviť, všeobecne záväzným nariadením.

§ 36Cena Obce Malý Slavkov
(1) Cena Obce Malý Slavkov sa udeľuje za:- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov,
(2) Návrhy na udelenie ceny, môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce.Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
(3) Cenu Obce Malý Slavkov, tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena, ktorú schváli Obecné zastupiteľstvo Malý Slavkov. K cene obce, sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.
(4) Cenu Obce Malý Slavkov, laureátom slávnostne odovzdáva, starosta obce
(5) Cena Obce Malý Slavkov, sa môže udeliť ročne najviac päťkrát.
(6) Cena Obce Malý Slavkov, sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.
(7) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade, sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

§ 37Cena starostu obce
(1) Cenu starostu obce, udeľuje starosta obce – občanom obce, za úspešnú a záslužnú činnosť, v prospech obce.
(2) Cenu starostu obce Malý Slavkov, tvorí vecný dar, v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.
(3) Cena starostu, sa môže udeliť ročne najviac 3 – krát.
(4) Evidencia sa vedie v Kronike obce Malý Slavkov, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 38Odmeny
Obecné zastupiteľstvo, spravidla na návrh starostu, môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám, za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

Tretia časť

§ 39Kronika obce
(1) Kronika Obce Malý Slavkov sa vedie v úradnom jazyku.
(2) Zápisy do kroniky, sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch.Zápisy, chronologicky dokumentujú fakty, zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
(3) Spracovaním zápisov do kroniky, je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
(4) Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky, schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Jedenásta hlava

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 40Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách
(1) Obec je povinná, poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc, v jeho núdzi, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu, alebo inú materiálnu pomoc.
(2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce, v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby, vyžaduje od fyzických a právnických osôb, plnenie všeobecných povinností, pri ochrane pred povodňami.
(3) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
(4) Obec je povinná, pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií, prostredníctvom obecného hasičského zboru, v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 41Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách
(1) Starosta môže, uložiť právnickej, alebo fyzickej osobe povinnosť, poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc, pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú, alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť, do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Dvanásta hlava

§ 42Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Štatút Obce Malý Slavkov je základnou právnou normou Obce Malý SlavkovVšetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce, musia byť vypracované a schválené, v súlade s týmto štatútom.
(2) Zmeny a doplnky tohto štatútu, schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove, 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
(3) Štatút Obce Malý Slavkov, bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Malý Slavkov dňa 11. marca 2008
(4) Štatút Obce Malý Slavkov nadobúda účinnosť dňom 12. marca 2008
(5) Dňom účinnosti tohto Štatútu Obce Malý Slavkov sa ruší Štatút obce Malý Slavkov zo dňa 7.10.1995 .

Zverejnené 17. marca 2022.
Bez úpravy .