Návrh VZN č. 3/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 13. decembra 2022
Kategória

Prílohy