VZN 1-2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ZRUŠENÉ – nahradené VZN 3-2015

Zverejnené
31. decembra 2014
Kategória

Prílohy