VZN 1-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
31. decembra 2020
Kategória

Prílohy