VZN 1-2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
31. decembra 2021
Kategória

Prílohy