Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválené