VZN č. 3/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malý Slavkov

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 30. decembra 2022
Kategória

Prílohy