Preskočiť na obsah

Informácia o Komunálnom odpade na rok 2023

Zverejnené 4.1.2023.

Kategória

Vážení spoluobčania,

v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. (o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov) a VZN č. 2/2023 Obce Malý Slavkov (Tretia časť, Čl. 13 – Čl. 16) a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. (o odpadoch) a  VZN č. 3/2023 (par. 5) vzniká alebo zaniká  za zdaňovacie obdobie,    t. j.  za konkrétny kalendárny rok  poplatková povinnosť za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre poplatníkov:

a) fyzickú osobu (FO) s trvalým alebo prechodným pobytom alebo ak má právo užívať (vlastník, nájomca) alebo ak užíva   nehnuteľnosť na území obce Malý Slavkov

b) právnickú osobu (PO), ak má právo užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie

c) podnikateľ (FO, PO, podnikatelia)

Poplatok sa platí za:

 1. činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
 2. činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
 3. triedený zber  zložiek komunálneho odpadu
 4. náklady spôsobené nedôsledným triedením
 5. náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov
 6. náklady a činnosti na zabezpečenie zberných nádob, kompostovania, triedeného zberu zložiek KO
 7. náklady a činnosti na zabezpečenie zberu drobného stavebného odpadu

V Obci Malý Slavkov je   zavedený nevážený, množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Každý poplatník je v zmysle vyššie uvedeného  povinný zapojiť sa do systému množstvového zberu v obci.

Obec má zavedený tzv. žetónový systém, sadzba poplatku za jeden liter:

 • komunálnych odpadov je 0,0375 € t. j.   4,50 €/120  l    zbernú nádobu – jeden žetón

                                                                             9,00 €/240  l    zbernú nádobu – jeden žetón

                                                                           41,25 €/1100 l    zbernú nádobu – jeden žetón

Sadzba poplatku za jeden kilogram:

 • drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je 0,050 €

Minimálny počet žetónov je pre jednu domácnosť s počtom osôb:

 • 1 fyzická osoba (FO) s trvalým pobytom (TP) v obci a žije sama –  min. 2 žetóny (min. 240 l/ročne)
 • 2 až 3 FO s TP v obci  –    min. 4 žetóny (min. 480 l/ročne)
 • 4 až 6 FO s TP v obci  –   min. 6 žetóny (min. 720 l/ročne)
 • 7 a viac FO s TP v obci – min. 8 žetónov (min. 960 l/ročne)
 • FO užívajúce nehnuteľnosť v obci, ktorá neslúži na trvalé bývanie – min. 4 žetóny (min. 480 l/ročne)
 • PO a FO  – podnikateľ –  min. 12 žetónov (min. 1800 l/ročne)

Uvedený minimálny počet žetónov  si pôvodca odpadov – poplatník zakúpi  priamo na obecnom úrade do 20. januára bežného roka (t. j. r. 2023). V prípade potreby je možné žetóny dokúpiť počas celého roka.

Ak pôvodcovi odpadov, ktorý má zakúpených viac žetónov ako je uvedený minimálny počet (vid. tabuľka) ostane žetón, môže ho použiť len na prvý vývoz v nasledujúcom roku.

Za zvyšné žetóny sa poplatok nevracia.

Bližšie informácie Vám radi poskytnú pracovníci na Obecnom úrade v Malom Slavkove.

V prípade nesplnenia  si zákonnej povinnosti, obec bude musieť pristúpiť ku kroku, že Vám nebude vyvážať odpad, ktorý  obec zabezpečuje (bioodpad, odpad zo záhrad, nebezpečný odpad a iné).

Ďakujeme za ústretovosť a plnenie si zákonných povinností poplatníka.

Kalendár a harmonogram zvozu odpadov na rok 2023 si môžete prevziať na Obecnom úrade v Malom Slavkove od  9. januára 2023.