Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Malý Slavkov.

Regionálna nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá

Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou schválilo mestu Spišská Belá projekt „Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá“, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a to prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Kód výzvy:  OPKZP-PO4-SC441-2019-39 Prioritná os: 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch… Čítať viac